από την αρχή...

 

 

 

 

 χ  ο  ρ  δ  ό  φ  ω  ν  ο  ν
ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο   κ α τ α σ κ ε υ ή ς  π α ρ α δ ο σ ι α κ ώ ν  χ ο ρ δ ό φ ω ν ω ν
Ι ω ά ν ν η ς  Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς  &  Β α σ ί λ η ς   Κ ο υ ι κ ό γ λ ο υ

Εμμ. Μπενάκη 63-65
  
106 81 Αθήνα    
Τηλ./Fax: 210 77 82 741 

e-mail: info@hordofonon.com